EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

 

Inlichtingen Vierlandenrit 2020

Start en Finish

De start vindt zaterdag 6 juni plaats te Altweerterheide vanaf 7.01 uur en op zondag 7 juni te Schweich vanaf 8.01 uur voor de eerste deelnemer en zo vervolgens iedere minuut twee deelnemers. De aankomst te Schweich is tussen 17.00 en 19.00 uur. De finish in Landgraaf zal zijn tussen 15.00 en 17.00 uur.

Gemiddelde snelheid

Om deze rit zo goed mogelijk te laten verlopen is de te besteden rijtijd berekend naar een gemiddelde van 42 km per uur. Van de gemiddelde snelheid kan tijdelijk worden afgeweken, mits dit duidelijk vermeld is in de routebeschrijving. De duidelijke routebeschrijving die de deelnemers van plaats tot plaats voert en het gemiddelde zijn zo gekozen dat de aard van de tocht volkomen aan het doel beantwoordt. Gezellig twee dagen onbekommerd georganiseerd toeren door een mooie omgeving is per saldo het uitgangspunt van deze rit. Het reglement en controle zijn er tenslotte alleen om zoveel mogelijk overlast aan verkeer en aanwonenden van de route te voorkomen.

Controleposten

Het volgen van de juiste route en gemiddelde snelheid worden gecontroleerd door:

  • VASTE TIJDCONTROLES, die bekend worden gemaakt in de routebeschrijving. Dan zijn er nog twee vaste rusttijdcontroles, iedere dag één, op ongeveer 5 uur rijden vanaf de start, welke ook vaste tijdcontroles zijn. De deelnemers hebben hier verplichte rust.
  • GEHEIME TIJDCONTROLES die onbekend zijn, doch waar de routebeschrijving zal zijn gemarkeerd, zodat men weet dat zich ergens in dit gedeelte één of meerdere geheime tijdcontroles kunnen bevinden. Iedere minuut afwijking van de ideale rijtijd van de deelnemer geeft één strafpunt. Ook kan in de met +++++ gemerkte geheime zones uw passeertijd op elk moment worden geregistreerd met de door de organisatie opgestelde camera’s. Alleen het meer dan met 1 minuut te vroeg passeren van de camera-controles wordt zonder overleg met de deelnemer bestraft.
  • FINISH TIJDCONTROLES te Schweich en te Landgraaf. Deze worden duidelijk in de routebeschrijving bekend gemaakt.

De controlekaart moet vanuit/vanaf het voertuig ter afstempeling worden aangeboden. Controlekaarten die niet vanuit/vanaf het voertuig worden aangeboden worden niet gestempeld. Men dient na afstempeling direct door te rijden ter voorkoming van oponthoud voor andere deelnemers.

Startnummers, Reclame, e.d.

Met het doel de rit een meer ordelijk verloop te geven en tevens de anti-ritten stemming niet te verhogen, is het voeren van startnummers, reclame en dergelijke, alsmede het voeren van enigerlei zendapparatuur niet toegestaan. Dit wordt aan de start en tijdens de rit gecontroleerd en heeft bij niet opvolgen uitsluiting ten gevolge. Tevens laat de organisatie de mogelijkheid open om tijdens de rit verkeerscontroles te plaatsen om deelnemers die zich niet aan de verkeersregels houden of een gevaar zijn voor de andere weggebruikers van deelneming uit te sluiten. De deelnemer is, op straffe van uitsluiting verplicht om voor de start aan de organisatie door te geven als het deelnemende voertuig of kenteken anders is dan op het inschrijfformulier werd vermeld.

Prijzen

Ter stimulering van het veilige en ordelijke verloop van deze prachtige toertocht heeft de organisatie prijzen beschikbaar gesteld. Er zijn extra prijzen voor de clubs met de meeste deelnemers, de best-geklasseerde damesequipes, enz. Deelnemers ontvangen direct na aankomst te Landgraaf gratis een speciaal voor deze “Vierlandenrit” ontworpen herinneringstegel. Extra tegels voor passagiers kunnen via het inschrijfformulier worden besteld à € 3,- per stuk en worden ook bij aankomst in Landgraaf uitgereikt. Damesequipes zijn equipes die uitsluitend uit dames bestaan en dit op het inschrijfformulier hebben vermeld. De motoren die met een routebeschrijving rijden hebben een apart klassement, waarbij de best-geklasseerde motorrijder dezelfde prijs krijgt als de best-geklasseerde automobilist.

Overnachting

Overnachting geschiedt te Schweich en omgeving voor de rekening van de deelnemers. Aan de oever van de Moezel is een kampeerterrein met was- en badgelegenheid. Voor zover tijdig opgegeven en duidelijk op het inschrijfformulier vermeld zal door de organisatie voor reservering van nachtlogies in hotels of pensions worden zorg gedragen. Voor reservering in hotels of pensions wordt in samenwerking met de “Heimat und Verkehrsverein” te Schweich € 46,- per persoon (met ontbijt) in rekening gebracht. Voor 1-persoons kamers geldt een toeslag van € 30,-.

Deze kosten dient u tegelijk bij inschrijving te voldoen. Kamers worden verstrekt in volgorde van inschrijving zolang de voorraad strekt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat alleen tegen overlegging van reserveringsbewijzen besproken logies beschikbaar zullen zijn. Het is persé niet mogelijk voor u bepaalde hoteleisen te verwezenlijken. Een groot deel van de deelnemers wordt steeds ondergebracht bij particulieren, waarover men in het algemeen zeer tevreden is.

Inschrijvingen

Inschrijving is alleen mogelijk via de website www.vierlandenrit.nl. Indien men niet in staat is zich via internet in te schrijven dan kan men een papieren inschrijfformulier invullen en opsturen. De organisatie zal de gegevens dan alsnog op de website invullen.

Inschrijven als groep is mogelijk door in het desbetreffende veld op het inschrijfformulier dezelfde groepsnaam in te vullen. Direct bij het binnenkomen van de inschrijving krijgt de deelnemer een inschrijfnummer toegewezen per e-mail. Het inschrijfnummer staat los van het startnummer dat later toegekend wordt. Na het indienen van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een factuur per e-mail.

De organisatie kan zonder opgave van redenen inschrijvingen weigeren.

De kosten per inschrijvend voertuig ongeacht het aantal passagiers:

Auto:   € 75,-
Motor:   € 75,-
GPS:   € 50,-
Extra tegel:   € 3,-

Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 23 mei 2020 in ons bezit te zijn. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd, of kamers gereserveerd.

De prijsuitreiking zal plaats hebben op vrijdag 19 juni van 20.30 tot 22.30 uur uur in Café-Biljard “DE KOENS”, Tonnaerstraat 14, 5622 KZ Eindhoven.

Voor het verkrijgen van verdere gewenste inlichtingen is het adres van het secretariaat voor deze “Vierlandenrit”, Duinkerkenlaan 62, 5627 ME  Eindhoven. Telefonische inlichtingen 06-52649753.
E-mail: info@vierlandenrit.nl.

Annuleren

Annuleren is alleen mogelijk indien men dit uiterlijk 1 juni 2019 aan de organisatie kenbaar maakt. De kosten voor de inschrijving worden voor 50% gerestitueerd. Echter kan de betaling voor een overnachting niet geretourneerd worden in verband met reeds gemaakte reserveringen bij de accommodaties.

Aansprakelijkheid en verzekering

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit. Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement. De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen, die van kracht zijn, in de landen, die zij passeren.