18. 04. 14
posted by: Super User
Hits: 623

 

Reglement Vierlandentoertocht 2018

(Op GPS Garmin)

1.        Start

De start van de Vierlandentoertocht is bij “Schuttershoeve”,Herenvennenweg te Altweerterheide. Tel. 0495-533984. Na zich te hebben aangemeld kan de deelnemer starten binnen de opgegeven starttijd. De deelnemer krijgt enkele dagen voor aanvang van de Vierlandentoertocht de noodzakelijke bestanden per e-mail toegestuurd om de route in zijn/haar Garmin navigatiesysteem te kunnen laden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het goed geladen zijn van de routes. Indien men problemen ondervindt met het laden van de route op de navigatieapparatuur, is er de mogelijkheid om deze alsnog te laden bij de starttafel van 7.30-8.15 uur. Er wordt geen routebeschrijving op papier verstrekt.

2.        Gemiddelde snelheid

Gezellig twee dagen onbekommerd georganiseerd toeren door een mooie omgeving is het uitgangspunt van deze rit. Snelheid is geen uitgangspunt. Niet alleen om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar ook om overlast naar de aanwonenden van de route voor te blijven. Het tijdschema is gebaseerd op een gemiddelde snelheid van 45 km per uur.

3.        Controleposten

Er zijn per dag een viertal controleposten ingericht. Hier heeft men de gelegenheid een kop koffie te drinken. Bij de tweede controlepost is er daarnaast een mogelijkheid tot een lunch. In het tijdschema is voor dit laatste met een uur rekening gehouden. De vierde controlepost is de finishcontrole in Schweich en in Altweerterheide.

De deelnemer krijgt een controlekaart met daarop tijden en plaatsen van start, routecontroles en finish. De controlekaart dient bij iedere controle ter afstempeling te worden aangeboden.

4.        Pijlen

Wanneer de route onderbroken wordt, kunnen groene pijlen met “GPS” zijn geplaatst om de deelnemer weer naar de route te voeren. Wanneer de organisatie de omleiding niet had voorzien moet de deelnemer met behulp van het navigatiesysteem de route zelf zien te hervatten.

5.        Kilometerafstanden

Op de controlekaart staan de afstanden tot de verschillende controles. Op basis van de gemiddelde snelheid van 45 km per uur kan de deelnemer daarmee uitrekenen wanneer de organisatie hem/haar bij de controlepost verwacht.

6.        Herinneringen

Bij inlevering van de controlekaart, voorzien van de stempels van alle controleposten, ontvangt de deelnemer aan de finish in Altweerterheide een herinneringstegel.

7.        Aansprakelijkheid en verzekering

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit.

Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het  inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement. De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen die van kracht zijn in de landen die zij passeren.

8.        Slotbepaling

In elk geval, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

1.       Afkortingen

R

betekent

Rechts

L

‘’

 

Links

H

‘’

 

Huisnummer

Vkl

‘’

 

Verkeerslichten

Rtd

‘’

 

Rotonde

Vrw

‘’

 

Voorrangsweg of voorrangskruising

Plnb

‘’

 

Plaatsnaambord, GEEN naam van een rivier, kanaal e.d.

L Ri, R Ri, Ri

‘’

 

Ter plaatse de opgegeven richting naar links, naar rechts of rechtdoor rijden.

(L/R) Ri v + bv

‘’

 

De opgegeven richting volgen en blijven volgen, totdat, mogelijk na een aantal opdrachten, een andere richting d.m.v. “Ri” wordt aangegeven.

         

Voorbeeld

EERSTE DAG, DERDE ETAPPE

No.

km

Start vanaf Hotel Ardennais

117

0.00

Voorrangsweg zeer voorzichtig oversteken Ri TROIS POINTS 18

118

0.52

Plnb CHEVRON

 

119

1.56

R Ri LIERNEUX 13 v+bv

 

120

5.20

Plnb GRANDMENIL

 

121

6.15

Vrw R

 

122

6.80

Na brug L

 

123

12.65

Ri JOUBIVAL

 

124

17.80

Plnb STOUMONT

 

125

18.55

Bij vkl R

 

126

20.10

Plnb WERBOMONT

 

127

21.20

Rtd 1e weg R

 

128

23.50

Voor plnb PROVINCIE LUXEMBURG R Ri LA ROCHE 26, enz.

v+bv = in dit voorbeeld Lierneux blijven volgen van punt 119 tot punt 123.

Zolang er NIETS wordt aangegeven, volgt men de weg van dezelfde soort of klasse als die men berijdt. Wanneer een voorrangsweg zich door het dorp kronkelt en er enkele malen rechtdoor een ander weggetje loopt, dan volgt men deze voorrangsweg. Men lette hierbij ook op de wegmarkeringen, weglijnen, paaltjes langs de weg, soort wegdek, verkeersborden die aangeven dat de weg waarop u rijdt voorrang heeft, enzovoort. In onduidelijke gevallen zullen gele pijlen met de tekst “ROUTE 4L” worden geplaatst. Het kan gebeuren dat links staande oriëntatiepunten niet als zodanig staan aangegeven.

De gehele rit is verdeeld in 8 etappes. Per dag worden 4 etappes verreden. Na de 2e etappe is er een vaste rustcontrole van één uur voor alle deelnemers.

2.       Gemiddelde snelheid

Gezellig twee dagen onbekommerd georganiseerd toeren door een mooie omgeving is het uitgangspunt van deze rit. Het reglement en controles zijn tenslotte alleen om zoveel mogelijk overlast aan verkeer en aanwonenden van de route te voorkomen. De gemiddelde snelheid bedraagt daarom slechts 42 km per uur. Van de gemiddelde snelheid kan tijdelijk worden afgeweken, mits dit duidelijk vermeld staat in de routebeschrijving.

3.       Binnenkomen bij controleposten

Staat een controle langs de weg, dan heeft de organisatie getracht om het aanrijden naar deze controlepost zo geordend mogelijk te laten verlopen. Blijf zoveel mogelijk rechts van de weg, zodat het plaatselijk verkeer en de andere deelnemers niet door u gehinderd worden. Laat bij de controlepost vlug uw kaart afstempelen, zodat de achteropkomende deelnemer geen tijd behoeft te verliezen en de doorgang voor het plaatselijk verkeer zo ruim mogelijk blijft. De afstand tot een controle wordt berekend tot de plaats van de klok (dus niet tot de vlag).

Op enige afstand voor een geheime controle staat links van de weg een gele vlag. Het is toegestaan om uiterst rechts van de weg vóór deze gele vlag te stoppen in afwachting van het binnenrijden van de geheime controle. Het is niet toegestaan op straffe van 60 strafpunten te stoppen tussen de gele vlag en de geheime controle.

Voor het voorbijrijden, stoppen of keren in het zicht van een geheime controle wordt door de daar aanwezige controleur een dubbele afstempeling gegeven. Men ontvangt hiervoor 60 strafpunten. De controlekaart moet vanuit/vanaf het voertuig door de deelnemer ter afstempeling worden aangeboden. Controlekaarten, die niet vanuit/vanaf het voertuig worden aangeboden worden niet gestempeld. 

4.       Vlaggen

Alle controleposten zijn herkenbaar aan een oranje/blauwe vlag, op enige afstand voorafgegaan door een links van de weg geplaatste gele vlag. Alleen bij geheime tijdcontroles staat de controleur meteen bij de vlag. In andere gevallen zal men op het terras of binnen moeten zijn. Men zie hiervoor de aanwijzingen ter plaatse. Bij een camera-controle bevindt zich geen vlag.

5.       Controleposten

Het volgen van de juiste route, het aanhouden van de gemiddelde snelheid, het verkeersveilig gedrag en het ordelijk verloop wordt gecontroleerd door:

·    Geheime tijdcontroles: De met + + + + gemarkeerde gedeelten van de routebeschrijving geven de MOGELIJKE aanwezigheid van een of meerdere van deze controles aan. Bij een geheime tijdcontrole kan de tijd worden geregistreerd met een stempelklok die een tijdafdruk op de controlekaart achterlaat. Daarnaast worden digitale tijdklokken gebruikt die de tijd registreren samen met de gegevens uit de barcode op de controlekaart. Hierbij wordt geen tijdafdruk op de controlekaart achtergelaten. In de met + + + + gemerkte geheime zones kan uw passeertijd ook op elk moment worden geregistreerd met de door de organisatie opgestelde camera’s. Alleen het meer dan 1 minuut te vroeg passeren van de camera-controle wordt zonder overleg met de deelnemer bestraft.

·    Vaste tijdcontroles: Welke bekend worden gemaakt in de routebeschrijving en waar men 10 minuten rust heeft, die in het tijdschema is opgenomen. Hier krijgt men geen tijdstrafpunten.

·    Vaste rusttijdcontroles: Gelijk aan vaste tijdcontroles maar hier 1 uur rust. Iedere deelnemer vertrekt altijd op zijn ideale tijd tenzij de organisatie anders aangeeft. Hier krijgt men geen tijdstrafpunten.

·    Finish tijdcontroles: Welke te Schweich en te Altweerterheide zijn, en waar men helemaal geen strafpunten krijgt.

De controleposten zijn geopend van 15 minuten vóór tot 30 minuten ná de officiële passeertijd van de deelnemer. Het buiten de openstellingstijden aandoen van een post staat gelijk met deze te missen.

6.       Strafpunten

Met het doel de anti-ritten stemming niet te verhogen, is het voeren van startnummers, reclame en dergelijke niet toegestaan. Dit kan aan de start en tijdens de rit gecontroleerd worden en heeft bij constatering uitsluiting tot gevolg.

Tevens laat de organisatie de mogelijkheid open om tijdens de rit verkeerscontroles te plaatsen om deelnemers welke zich niet aan de verkeersregels houden of een gevaar zijn voor de andere weggebruikers van deelneming uit te sluiten.

Om de voor het ordelijk verloop ingestelde gemiddelde snelheid te controleren zijn de navolgende regels opgesteld:

·    Iedere minuut te vroeg of te laat geeft één strafpunt, tenzij anders vermeld, zie art. 5.

·    De passeertijden worden genoteerd op de controlekaart van de deelnemers, behalve daar waar de tijd wordt gescand. De deelnemer dient zelf te controleren of stempel en tijd op de controlekaart zijn genoteerd. Indien er meerdere rijders hetzelfde aantal strafpunten hebben, geldt zowel voor auto’s als voor motoren het geringste aantal strafpunten op de eerste dag. Daarna gaat voor het geringste minutenverschil per geheime tijdcontrole te beginnen bij de eerste. Daarna gaat het hoogste startnummer voor.

·    Controlekaarten welke door een slechte behandeling, niet of nauwelijks te ontcijferen zijn, (onder andere door ze meer te vouwen dan door de organisatie reeds is gedaan) kunnen geweigerd worden. De deelnemer is op straffe van uitsluiting verplicht voor de start aan de organisatie op te geven als het deelnemende voertuig of kenteken anders is dan op het inschrijfformulier vermeld.

Daarnaast worden voor het missen van de voor de organisatie belangrijke controlepunten de navolgende strafpunten gegeven:

·    30 Voor het missen van de startstempel.

·    30 Voor elke gemiste controlestempel en/of bijbehorende tijd.

·    30 Voor elke verandering op de controlekaart.

·    60 Voor het voorbijrijden, stoppen of keren in het zicht van een geheime tijdcontrole.

·    60 Voor het links van de weg parkeren voor de gele vlag in het zicht van de geheime controle

·    60 Voor het hinderlijk stoppen (zoals dubbel parkeren) en hinderlijk langzaam rijden voor de gele vlag in het zicht van de geheime controle. E.e.a. ter beoordeling door de controleur.

·    90 Voor een door de verkeerscontrole geconstateerde overtreding.

7.       Pijlen

Ter verduidelijking van bepaalde situaties worden gele “ROUTE 4L” pijlen gebruikt, welke ter plaatse moeten worden gevolgd. Bij onvoorziene wegomleggingen worden rode of oranje “ROUTE 4L” pijlen gebruikt. Deze laatste pijlen blijft men volgen totdat men door middel van een bord de opdracht krijgt met welk punt van de routebeschrijving men verder moet gaan. Voorbeelden van bord en pijlen zijn in Altweerterheide aan de start te zien. Wanneer de rode of oranje pijlen overgaan in gele betekent dit, dat u de oorspronkelijke route weer heeft bereikt.

Uw gemiddelde snelheid bij het rijden van de omlegging blijft 42 km per uur. Met het door de omlegging ontstane afstandsverschil dient u rekening te houden tot aan een van de eerstvolgende km-standen in de routebeschrijving. De organisatie zal hier de juiste km-stand bekend maken.

Door de organisatie zal het afstandsverschil bekend worden gemaakt.

8.       Tijd

De normale kloktijd wordt gehanteerd. Dus 2 uur 10 min. 42 sec. = 2 uur 10 min. Bij het berekenen van de aankomsttijden/passeertijden worden de resterende gedeelten van minuten steeds naar beneden afgerond op hele minuten.

De aan u opgegeven starttijden kunnen in geen geval worden gewijzigd. Bij het berekenen van aankomsttijden/passeertijden wordt steeds uitgegaan van starttijden te Altweerterheide en Schweich en de aangegeven starttijden bij de vaste rusttijdcontroles. Deelnemer no. 1 start de eerste dag om 7.01 uur en de tweede dag om 8.01 uur.

De juiste tijd is te zien op het uurwerk aan de gevel van/of in het inschrijfbureau, waar tevens uw startpapieren worden afgegeven.

Discussiëren over tijdverschillen met de controlepost is niet toegestaan en bovendien nutteloos.

9.       Kilometerafstanden

De opgegeven afstanden worden geacht de enige juiste te zijn. U gelieve er rekening mee te houden dat bij de vaste rusttijd-controles de afstand weer met 0 begint. In de geheime zones zijn geen kilometerafstanden opgegeven.

10.       Routebeschrijving

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid en volledigheid van de ontvangen startpapieren en routebeschrijving. De routebescheiden kunnen worden afgehaald tot 30 minuten NA de aangegeven starttijd.

11.   De start

Indien de start niet plaats heeft vanuit het inschrijfbureau, dan leidt een routebeschrijving de deelnemer van het inschrijfbureau naar de start. Daar is de kilometerstand 0,00 km. en vertrekt de deelnemer via een starter of op eigen gelegenheid op de aangegeven starttijd.

12.   De uitslag

Tot en met de zaterdag 3 juni 2018 kan men reageren op het ontvangen persoonlijke resultaat.

13.   Aansprakelijkheid en verzekering

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart, en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit.

Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement.

De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen die van kracht zijn in de landen die zij passeren.

13.   Slotbepaling

In elk geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Niets van het NRF en/of KNMV-reglement is op deze rit van toepassing.

14. 02. 21
Hits: 7086

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om de Vierlandentoertocht te rijden. Deze rit is alleen voor motorrijders en alleen op GPS en alleen op Garmin.Er worden dezelfde vaste controlelocaties gebruikt als in de Vierlandenrit, maar de route is verder afwijkend van de route van de Vierlandenrit. Ook deze tocht voert door de mooiste plekjes van Nederlands en Belgisch Limburg, de Belgische en Luxemburgse Ardennen en de Duitse Eifel. Er zijn geen routebeschrijvingen op papier voor deze rit beschikbaar.

De start van de Vierlandentoertocht is ook bij “Schuttershoeve”, Herenvennenweg te Altweerterheide, tel. 0495-533984. Na zich te hebben aangemeld kan de deelnemer starten binnen de opgegeven starttijd. De deelnemer krijgt enkele dagen voor aanvang van de Vierlandentoertocht de noodzakelijke bestanden per e-mail toegestuurd om de route in zijn/haar Garmin navigatiesysteem te kunnen laden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het goed geladen zijn van de routes. Indien men problemen ondervindt met het laden van de route op de navigatieapparatuur, is er de mogelijkheid om deze alsnog te laden bij de starttafel van 7.30-8.15 uur. Er wordt geen routebeschrijving op papier verstrekt.

Er zijn per dag een viertal controleposten ingericht. Hier heeft men de gelegenheid een kop koffie te drinken. Bij de tweede controlepost is er een mogelijkheid tot een eenvoudig middagmaal. In het tijdschema is voor dit laatste met een uur rekening gehouden. De vierde controlepost is de finishcontrole in Schweich en Altweerterheide. De deelnemer krijgt een controlekaart met daarop tijden en plaatsen van start, routecontroles en finish. De controlekaart dient bij iedere controle ter afstempeling te worden aangeboden.

Bij inlevering van de controlekaart, voorzien van de stempels van alle controleposten, ontvangt de deelnemer aan de finish in Altweerterheide een herinneringstegel.

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit.

Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement. De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen die van kracht zijn in de landen die zij passeren.

 

Start en Finish

De start vindt zaterdag 26 mei plaats te Altweerterheide vanaf 7.01 uur en op zondag 27 mei te Schweich vanaf 8.01 uur voor de eerste deelnemer en zo vervolgens iedere minuut twee deelnemers. De aankomst te Schweich en te Altweerterheide zal zijn tussen 17.00 en 20.30 uur.

Gemiddelde snelheid

Om deze rit zo goed mogelijk te laten verlopen is de te besteden rijtijd berekend naar een gemiddelde van 42 km per uur. De duidelijke routebeschrijving die de deelnemers van plaats tot plaats voert en het gemiddelde zijn zo gekozen dat de aard van de tocht volkomen aan het doel beantwoordt. Gezellig twee dagen onbekommerd georganiseerd toeren door een mooie omgeving is per saldo het uitgangspunt van deze rit. Het reglement en controle zijn er tenslotte alleen om zoveel mogelijk overlast aan verkeer en aanwonenden van de route te voorkomen.

Controleposten

Het volgen van de juiste route en gemiddelde snelheid worden gecontroleerd door:

  • VASTE TIJDCONTROLES, die bekend worden gemaakt in de routebeschrijving. Dan zijn er nog twee vaste rusttijdcontroles, iedere dag één, op ongeveer 5 uur rijden vanaf de start, welke ook vaste tijdcontroles zijn. De deelnemers hebben hier verplichte rust.
  • GEHEIME TIJDCONTROLES die onbekend zijn, doch waar de routebeschrijving zal zijn gemarkeerd, zodat men weet dat zich ergens in dit gedeelte één of meerdere geheime tijdcontroles kunnen bevinden. Iedere minuut afwijking van de ideale rijtijd van de deelnemer geeft één strafpunt. Ook kan in de met +++++ gemerkte geheime zones uw passeertijd op elk moment worden geregistreerd met de door de organisatie opgestelde camera’s. Alleen het meer dan met 1 minuut te vroeg passeren van de camera-controles wordt zonder overleg met de deelnemer bestraft.
  • FINISH TIJDCONTROLES te Schweich en te Altweerterheide. Deze worden duidelijk in de routebeschrijving bekend gemaakt.

De controlekaart moet vanuit/vanaf het voertuig ter afstempeling worden aangeboden. Controlekaarten die niet vanuit/vanaf het voertuig worden aangeboden worden niet gestempeld. Men dient na afstempeling direct door te rijden ter voorkoming van oponthoud voor andere deelnemers.

Startnummers, Reclame, e.d.

Met het doel de rit een meer ordelijk verloop te geven en tevens de anti-ritten stemming niet te verhogen, is het voeren van startnummers, reclame en dergelijke, alsmede het voeren van enigerlei zendapparatuur niet toegestaan. Dit wordt aan de start en tijdens de rit gecontroleerd en heeft bij niet opvolgen uitsluiting ten gevolge. Tevens laat de organisatie de mogelijkheid open om tijdens de rit verkeerscontroles te plaatsen om deelnemers die zich niet aan de verkeersregels houden of een gevaar zijn voor de andere weggebruikers van deelneming uit te sluiten. De deelnemer is, op straffe van uitsluiting verplicht om voor de start aan de organisatie door te geven als het deelnemende voertuig of kenteken anders is dan op het inschrijfformulier werd vermeld.

Prijzen

Ter stimulering van het veilige en ordelijke verloop van deze prachtige toertocht heeft de organisatie prijzen beschikbaar gesteld. Er zijn extra prijzen voor de clubs met de meeste deelnemers, de best-geklasseerde damesequipes, enz. Deelnemers ontvangen direct na aankomst te Altweerterheide gratis een speciaal voor deze “Vierlandenrit” ontworpen herinneringstegel. Extra tegels voor passagiers kunnen via het inschrijfformulier worden besteld à € 3,- per stuk en worden ook bij aankomst in Altweerterheide uitgereikt. Damesequipes zijn equipes die uitsluitend uit dames bestaan en dit op het inschrijfformulier hebben vermeld. De motoren hebben een apart klassement, waarbij de best-geklasseerde motorrijder dezelfde prijs krijgt als de best-geklasseerde automobilist.

Overnachting

Overnachting geschiedt te Schweich en omgeving voor de rekening van de deelnemers. Aan de oever van de Moezel is een kampeerterrein met was- en badgelegenheid. Voor zover tijdig opgegeven en duidelijk op het inschrijfformulier vermeld zal door de organisatie voor reservering van nachtlogies in hotels of pensions worden zorg gedragen. Voor reservering in hotels of pensions wordt in samenwerking met de “Heimat und Verkehrsverein” te Schweich € 46,- per persoon (met ontbijt) in rekening gebracht. Voor 1-persoons kamers geldt een toeslag van € 30,-.

Deze kosten dient u tegelijk bij inschrijving te voldoen. Kamers worden verstrekt in volgorde van inschrijving zolang de voorraad strekt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat alleen tegen overlegging van reserveringsbewijzen besproken logies beschikbaar zullen zijn. Het is persé niet mogelijk voor u bepaalde hoteleisen te verwezenlijken. Een groot deel van de deelnemers wordt steeds ondergebracht bij particulieren, waarover men in het algemeen zeer tevreden is.

Inschrijvingen

Inschrijving is alleen mogelijk via de website of met het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Direct bij het binnenkomen van de inschrijving krijgt de deelnemer een startnummer toegewezen. Wijziging van dit nummer is niet meer mogelijk. Van deze regel wordt niet afgeweken. Met het opsturen van het ingevulde inschrijfformulier dienen tegelijkertijd de verschuldigde kosten te worden voldaan op rekeningnummer:
IBAN NL96 ABNA 0506 6082 98 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Vierlandenrit Eindhoven.

De organisatie kan zonder opgave van redenen inschrijvingen weigeren.

Inschrijven via internet heeft de voorkeur: www.vierlandenrit.nl

De kosten per inschrijvend voertuig ongeacht het aantal passagiers:

Auto...................................................... € 72,-

Motor.................................................... €  72,-

Vierlandentoertocht op GPS.................... €  50

Prijs extra tegel voor passagier(s)........... €   3,-

Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 12 mei 2018 in ons bezit te zijn. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd, of kamers gereserveerd.

De prijsuitreiking zal plaats hebben op zaterdag 9 juni 2018 van 20.30 tot 22.30 uur in Café-Biljard “DE KOENS”, Tonnaerstraat 14, 5622 KZ  Eindhoven.

Voor het verkrijgen van verdere gewenste inlichtingen is het adres van het secretariaat voor deze “Vierlandenrit”, Duinkerkenlaan 62, 5627 ME  Eindhoven. Telefonische inlichtingen 06-52649753.
E-Mail: secretaris@vierlandenrit.nl.

Aansprakelijkheid en verzekering

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit. Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement. De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor  overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen, die van kracht zijn, in de landen, die zij passeren. 

posted by: Organisatie Vierlandenrit
Hits: 10134

Met genoegen geven wij u een uitleg, met alle bijzonderheden over onze "VIERLANDENRIT".
Deze rit, die vanaf 1958 met succes wordt georganiseerd door de Eindhovense Motor- en Automobiel Club, wordt elk jaar verreden, met medewerking van de "Heimat und Verkehrsverein" te Schweich/Mosel op zaterdag en zondag in het weekend na pinksteren.

De "VIERLANDENRIT" beoogt een toerevenement te zijn, waaraan iedereen, dus ook de minder geroutineerde rittenrijder, kan deelnemen. Een rit, die met de routebeschrijving zéér duidelijk te volgen is door de uitgezocht minst drukke en meest mooie streken van Ardennen, Moezel en Eifel; met als doel het toerisme per motorvoertuig te bevorderen en de deelnemers enkele onvergetelijke dagen te bezorgen. 

De "VIERLANDENRIT" is géén rally en/of snelheidsrit. De gemiddelde snelheid is daarom gesteld op een gemiddelde van 42 kilometer per uur. Met deze snelheid is getracht u zoveel mogelijk van de omgeving te laten genieten. Het is een rit voor elke auto- en motorrijder, die eens wat meer wil dan een beetje rondrijden, zonder dat hij hiervoor te hoge snelheden hoeft te maken, of grote bedragen moet spenderen. Een aan de hand van een duidelijke routebeschrijving te rijden traject door Nederland, Duitsland, België en Luxemburg met onderweg vaste rustpauzes en een uitgelezen overnachtingsplaats voor alle deelnemers.

Naast de Vierlandenrit voor auto’s en motoren op routebeschrijving is er, in hetzelfde weekend, nog een speciale Vierlandentoertocht voor motoren. Deze tocht is alleen op GPS en volgt grotendeels een andere route als de Vierlandenrit, maar doet wel dezelfde rustlocaties aan.

De overnachtingsplaats SCHWEICH is een vriendelijke en rustige plaats met 7000 gastvrije inwoners. Het is een van de grootste wijnsteden aan de Moezel, aan de uitgang van het "Trierer Tal". Een rustige plaats waar in de prima verzorgde hotels en particuliere pensions of op het aan de oever van de Moezel gelegen kampeerterrein een goede nachtrust een winstpunt voor de tweede dag zal blijken.

Een afstand van 8 kilometer tot het centrum van de wereldstad Trier houdt voor liefhebbers, de mogelijkheid open een bezoek aan deze stad te brengen.

Aan het uitzetten en verzorgen van de "Vierlandenrit" is met de ervaring van voorgaande jaren, alle mogelijke zorg besteed. Het reglement geeft u een beknopte doch duidelijke uitleg over de diverse punten.

Na inschrijving wordt u enkele dagen voor de rit uw starttijd toegezonden. Aan de start ontvangt men een duidelijke routebeschrijving en als men deze volgt bedraagt de afstand per dag ongeveer 350 kilometer. De gehele rit is verdeeld in 8 etappes. Per dag worden 4 etappes verreden. Na 2 etappes bevindt zich een vaste rustcontrole van één uur, waar tegen betaling de lunch kan worden gebruikt. Om u een indruk te geven van de routeaanduiding volgt hier een gedeelte van een routebeschrijving.

EERSTE DAG, DERDE ETAPPE
No.   km.   Start vanaf Hotel Ardennais  
117   0.00   Voorrangsweg, zeer voorzichtig oversteken Ri TROIS POINTS 18  
118   0.52   Plnb CHEVRON  
119   1.56   R Ri LIERNEUX 13 v+bv VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN
120   5.20   Plnb GRANDMENIL Plnb = Plaatsnaambord
121   6.15   Vrw R Ri = Richting
122   6.80   Na brug L L = Links R = Rechts
123   12.65   Ri JOUBIVAL Rtd = Rotonde
124   17.80   Plnb LA LIENNE Vkl = Verkeerslichten
125   18.55   Bij Vkl R V+bv = Volgen en blijven volgen. In dit
126   20.10   Plnb LA LIENNE             voor beeld dus van punt 119 tot punt 123
127   21.20   Rtd 1e weg R  
128   23.50   Voor Plnb PROVINCIE LUXEMBURG R Ri LA ROCHE 26 enz.  

Wij zien gaarne uw inschrijving zo spoedig mogelijk tegemoet, daar wij de pension- en hotelkamers - die niet in onbeperkt aantal beschikbaar zijn - in volgorde van inschrijving reserveren !!!  

Wacht daarom niet tot de laatste dagen, zodat u prettige dagen gegarandeerd zijn.
Mochten er onder uw vrienden of kennissen nog belangstellenden zijn voor deze rit dan zullen wij hen na ontvangst van de adressen gaarne inlichtingen toesturen. Bij voorbaat  wensen wij u veel genoegen en succes in onze "VIERLANDENRIT".

Subcategorieën

Het is bijna zover, de Vierlandenrit 2014 staat voor de deur.

Tijd om wat duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden van inschrijven.

Al meer dan 50 jaar verloopt de inschrijving via het "inschrijfformulier". Voor de vaste deelnemers is het een bekend formuliertje dat door de jaren heen weinig veranderd is.
Ook dit jaar zetten we het formulier weer online. Niets downloaden, maar gewoon invullen online. Na het inzenden van het formuliertje ontvangt de deelnemer een mailtje van het secretariaat met een verzoekje het verschuldigde bedrag over te maken, en de rest gaat vanzelf.

 

Omdat de deelnemers vaak aan de vierlandenrit al meerdere malen hebben deelgenomen, gaat de organisatie er vanuit dat iedereen de gang van zaken wel weet.
Maar voor de nieuwelingen wil ik graag de zaakjes nog 1x op een rijtje zetten.

  • de inschrijving start op ± 23 april
  • de inschrijving sluit op 11 mei
  • de inschrijving kan via een volledig ingevuld inschrijfformulier

Er zijn 2 soorten inschrijf formulieren.

1. Het papieren inschrijfformulier.

Aan te vragen via deze website. Men ontvangt dan een inlichtingen boekje met daarin een inschrijfformuier.
Het inlichtingen boekje staat ook in zijn geheel hier online.
Nadat men een inschrijfformulier ingezonden heeft wordt de inschrijving verwerkt.
Zodra het inschrijfgeld ontvangen is wordt de deelnemer op de deelnemerslijst bij geschreven.
Men ontvangt geen bevestiging van inschrijving.
Op de woensdag voor de start van de Vierlandenrit ontvangt men zijn startbewijs.

2. Het online inschrijfformulier.
Vanaf ± 25 april staat het online inschrijfformulier op deze site.
Om gebruik te maken van dit formulier moet men inloggen op de site waarvoor men zich eerst moet registreren. (laatste regel bij "Login formulier")
Zodra men het registratieformulier heeft ingevuld ontvangt men een verificatie mail.
Volg de instructies in de mail om je registratie af te ronden. (dit alles om spamming te voorkomen)
Als men nu inlogt vindt men de link "inschrijfformulier vierlandenrit 2013" in de kollom "Vierlandenrit"
Volg de link en vul het inschrijfformulier in.
Het secretariaat verwerkt uw inschrijving en mailt u het verschuldigde inschrijfgeld. Schrijft u voor meerdere personen in vul dan wel bij iedere persoon zijn goede adres en E-mail adres in.
Op de woensdag voor de start van de Vierlandenrit ontvangt men zijn startbewijs.

Enkele veel gestelde vragen:

Waar wordt mijn email adres voor gebruikt?
Het email adres wordt alleen gebruikt als er vragen zijn omtrend uw inschrijving en toesturen van de individuele uitslag. EMAC-Eindhoven zal nooit uw email adres door geven aan andere partijen.

Ik weet niet met welke auto of motor ik de vierlandenrit ga rijden?
Geen probleem. Vul het kenteken in waarmee u verwacht de Vierlandenrit te rijden. Zodra het kenteken bij u bekend is mail het dan even door naar de organisatie. Deze gegevens controleren we ook nog bij de start.

Waar gaat de voorkeur naar uit voor inschrijving bij de organisatie?
De voorkeur gaat uit dat u inschrijft via de website met het online inschrijfformulier.
Men bespaart de organisatie veel werk met het overtypen van de gegevens. Ook is gebleken dat er minder fouten worden gemaakt door middel van digitaal inschrijven.

En dan nog dit 
We hebben ook dit jaar de mogelijkheid gegeven op het online inschrijfformulier een opmerking te plaatsen. Omdat alle inschrijvingen persoonlijk afgehandeld worden kunt u er zeker van zijn dat opmerkingen via het online inschrijfformulier bekeken worden.

Een niet volledig of onjuist ingevuld inschrijfformulier is niet geldig. Zorg ervoor dat het email adres en het telefoonnummer juist zijn ingevuld zodat de organisatie u altijd kan bereiken indien er onduidelijkheden zijn in het inschrijfformulier.

Bij betaling vermeld uw inschrijf naam en kenteken. Op deze manier is het eenvoudiger uw inschrijving te matchen bij de betaling.